Wa native numbers Wa numbers borrowed from Tai
  Parauk Wa (CN) Wa (MM) (<Lai Si Min: Phuk Lai Gau Glawg Jah, p.6) Parauk (Unified) Parauk (IPA) Ava [Masan Zhongke] dialect (IPA-PRC) Va dialect (IPA-PRC) Parauk Wa (CN) Parauk Wa (MM) Paraok (Unified) Paraok (IPA) Cf. Modern Tai (Shan) numbers Cf. Chinese numbers (MSC < MC < OC) Cf. Modern Burmese numbers (Bradley)
0 wax (?) ling (?) wax wax (?) ling (?) waʔ               líng < leng thoun-nya
1 dīx tix tíx ti̤ʔ     eid et eid ʔet ʔet11 (et11) yī < ʔjit tiq/tǎ
2 ra ra: (ra) ra ra ra ra̱ song/soung [1] sawng:/sawng song/soung * sɔŋ/soŋ sɒŋ35 (sɔŋ35) èr < nyijH hniq/hnǎ
3 loui loe: (loe) loui loi luɛ   sam sam: sam sam sam35 sān < sam thòun
4 boun pon: (pon) poun pon     si si si si si11 sì < sijH
5 puan phwan: (phwan) phuan phuan phuan phɔ̱n ha ha: ha ha ha31 wǔ < nguX ngà
6 līah liah líah li̤ah leh [les] liɯh hroug rhok hroug rhok hok11 liù < ljuwk c'auq
7 a līah aliah a líah ʔa li̤ah ʔa leh [ʔa les] ʔa liɯh jiad ciiet jiad tɕiət tset11 (tɕet11) qī < tshit k'ú-hniq/k'ú-hnǎ
8 ndaix daix daix daiʔ, si daiʔ si̱ tɛʔ dʌiʔ bied piet bied pɛt pɛt11 bā < pɛt shiq
9 ndim dim: (dim) dim dim, si dim si tem ti̱m gāo kao gāo ka̤u kău31 jiǔ < kjuwX
10 gao kao: (kao) kao kau kɔ? kau? ka̱u sib sip sib sip sip35 shí < dzyip (tǎ)s'eh
11 gao dīx kao: tix (kao tix) kao tíīx kau ti̤ʔ                 s'é-tiq
12 gao ra kao: ra: (kao ra) kao ra kau ra kau ra               s'éh-hniq
13 gao loui kao: loe: (kao loe) kao loui kau loi                  
14 gao boun kao: pon: (kao pon) kao poun kau pon                  
15 gao puan kao: phwan: (kao phwan) kao phuan kau phuan                  
16 gao līah kao: liah (kao liah) kao líah kau li̤ah                  
17 gao a līah kao: aliah (kao aliah) kao a líah kau ʔa li̤ah                  
18 gao ndaix kao: daix (kao daix) kao daix kau daiʔ                  
19 gao ndim kao: dim: (kao dim) kao dim kau dim                  
20 dīx nga tinga: (tix nga) tíx nga ti̤ʔ ŋa ŋa̱ ga̱n             hnǎs'eh
21 dīx nga dīx tinga: tix (tix nga tix) tíx nga tíx ti̤ʔ ŋa ti̤ʔ                  
22 dīx nga ra tinga: ra: (tix nga ra) tíx nga ra ti̤ʔ ŋa ra                  
29 dīx nga ndim tinga: dim: (tix nga dim) tíx nga dim ti̤ʔ ŋa dim                  
30 dīx ngoui tingoe: (tix ngoe:) tíx ngoui ti̤ʔ ŋoi  ŋuɛ sa̱m si̱p sam sib sam: sip sam sib sam sip      
31 dīx ngoui dīx tingoe: tix (tix ngoe: tix) tíx ngoui tíx ti̤ʔ ŋoi ti̤ʔ      sam sib eid sam: sip et sam sib eid sam sip ʔet     thòun-ze'h-ngà (35)
40 dīx boun tipon: (tix pon:) tíx poun ti̤ʔ pon  ʔa pon si si̱p si sib si sip si sib si sip      
41 dīx boun dīx tipon: tix (tix pon: tix) tíx poun tíx ti̤ʔ pon ti̤ʔ      si sib eid si sip et si sib eid si sip ?et      
50 dīx puan [2] tiphwan: (tix phwan:) tíx phuan ti̤ʔ phuan  rɤ huan ha̱ si̱p ha sib ha: sip ha sib ha sip      
51 dīx puan dīx tiphwan: tix (tix phwan: tix) tíx phuan tíx ti̤ʔ phuan ti̤ʔ      ha sib eid ha: sip et ha sib eid ha sip ?et      
54 dīx puan boun tiphwan: pon: (tix phwan: pon) tíx phuan poun ti̤ʔ phuan pon  rɤ huan pon ha̱ si̱p rauh po̱n ha sib si ha: sip si ha sib si ha sip si̤      
60 dīx mglīah tigliah (tix gliah) tíx glíah ti̤ʔ gli̤ah  gliɯh [gles] (cf.  Fiskesjö, p. 414 'n'glih' = IPA glih[?]) ro̱k si̱p hroug sib rhok sip rhoug sib rhok sip       
61 dīx mglīah dīx tigliah tix (tix gliah tix) tíx glíah tíx ti̤ʔ gli̤ah ti̤ʔ      hroug sib eid rhok sip et rhoug sib eid rhok sip ?et      
70 a dīx mglīah atigliah (a tix gliah) a tíx glíah a ti̤ʔ gli̤ah  ʔa gliɯh [ ʔa gles] tɕet si̱p jiad sib ciiet sip ciad sib tɕiət sip      
71 a dīx mglīah dīx atigliah tix (a tix gliah tix) a tíx glíah tíx a ti̤ʔ gli̤ah ti̤ʔ      jiad sib eid ciiet sip et ciad sib eid tɕiət sip ?et      
80 dīx ndaix tidaix (tix daix) tíx daix ti̤ʔ daiʔ  ʔa tɛʔ pEt si̱p bied sib piet sip pied sib pɛt sip      
81 dīx ndaix dīx tidaix tix (tix daix tix) tíx daix tíx ti̤ʔ daiʔ ti̤ʔ      bied sib eid piet sip et pied sib eid pɛt sip ?et      
90 dīx ndim tidim: (tix dim) tíx dim ti̤ʔ dim  ʔa tem kau si̱p gāo sib kao sip káo sib ka̤u sip      
91 dīx ndim dīx tidim: tix (tix dim tix) tíx dim tíx ti̤ʔ dim ti̤ʔ      gāo sib eid kao sip et káo sib eid ka̤u sip ?et      
99 dīx ndim ndim tidim: dim: (tix dim dim) tíx dim dim ti̤ʔ dim dim  ʔa tem si tem   gāo sib gāo kao sip kao káo sib káo ka̤u sip ka̤u      
100 dīx yīeh (yīieh) tix yieh (tiyieh) tíx yíeh ti̤ʔ ʑi̤ɛh               (yì)bǎi tǎya
101 dīx yīeh dīx tix yieh tix díx yíeh tíx ti̤ʔ ʑi̤ɛh ti̤ʔ                  
110 dīx yīeh gao tix yieh kao tíx yíeh kao ti̤ʔ ʑi̤ɛh kau                  
111 dīx yīeh gao dīx tix yieh kao tix tíx yíeh kao tíx ti̤ʔ ʑi̤ɛh kau ti̤ʔ                  
130   tix yieh   ti̤ʔ ʑi̤ɛh sam sip     dīx yīieh sam sib tix yīieh sam: sip tíx yíeh sam sib ti̤ʔ yīieh sam sip       
191   tix yieh tidim: tix   ti̤ʔ ʑi̤ɛh     dīx yīieh gāo sib eid tix yīieh kao sip et tíx yíeh káo sib eid ti̤ʔ yīieh ka̤u sip ʔet       
200 ra yīeh ra yieh ra yíeh ra ʑi̤ɛh                  
                           
1000 (dīx) hreing (tix) rheng: (tíx) rheing (ti̤ʔ) rheŋ     hreing rheng rheing   heŋ35 (yì)qiān (tǎ)t'aun
1300 hreing sam rheng: sam rheing sam rheŋ sam                  
1450 (dīx) hreing mai boun yīieh dīx puan (tix) rheng: mai poun yieh tiphwan: (tíx) rheing mai poun yíeh tíx phuan ti̤ʔ rheŋ mai pon ʑi̤ɛh ti̤ʔ phuan     (dīx) hreing mai boun yīieh ha sib   (tíx) rheing mai poun yíeh ha sib ti̤ʔ rheŋ mai pon ʑi̤ɛh ha sip      
10,000 (dīx) hmeen (tix) mheen: (tíx) mheen (ti̤ʔ) mhɯn     hmeen hmeen mheen   mun11 (men11) (yí)wàn (tǎ)thàun
12,000                          
                           
100,000 sēin (gao hmeen), sīen sien: (sien) (sen) (kao: mheen:) séin (kao mheen), síen se̤n (sɛ̤n)     sēin sen séin se̤n (sɛ̤n) sɛn35 (sen35) shí wàn (tǎ)thèin (also lakh ?)
                           
890,000                          
1,000,000 (dīx) lān tix lan (dīx) lān ti̤ʔ la̤n     lān lan lán la̤n lan53 (yì)bǎiwàn (tǎ)thàn
10,000,000 lāg lag (lak) lāg la̤k     lag lak lag la̤k lak53    
92,900,000 ndim lāg ra lān ndim sīen (sēin) dim: lag ra: lan dim: sien dim lág ra lán dim síen (séin) dim la̤k ra la̤n dim sɛ̤n (se̤n)                   
100,000,000                       (yí)yì  
1,000,000,000 lag lak lag la̤k                  
[1] 'song' used in counting above 30, 'soung' used with small weights measured in units of rōng or smaller
[2] si vhuan '50' (cf. LGV No.2335)