From Lāi Vax (Wa Reader) Mglōg 4, ("The Mindless Rabbit") pp. 22-25)

Listen to the editor/storyteller, the Rev. Ai Pao Pleek, read the story aloud. (MP3, 3756KB)

Lawg 10

[Mgrōh Mgrong] Beid La Ba Ang Goui Hrom Gēd

Beid La iag dīx mu, noh mag mom mai moux dix gah mgreem kaox mag bao dīag, si nax hlax kaox grouh an heui, "Pan hag diex nkrub, aex (ex) dōum (dum) sang hu oud ndēe mox?" noh gēd ndaex hrom dix yūh nan heui. Mglang yām ged noh yūh nan, blix mag bao dīag dīx mu jōud gah bīang hlax kaox ndēe moux noh dix, yām hmōung noh loux an, noh si yāox yaoh, noh gēd hag diex hoig nkrub, noh yāog dix gaoh, ang lai mgī blag kaix dix mai dou kaing dan heui.

Yām gaoh dou beid la, beid la dang ndah (ndaeh) dīx mu qog noh ah nin, "Mōh ke (kee) ba dix maix qīx (jīx) dou yūh nin lie (liex)?" Noh bog loux kom dou dix ah nin, "Ndah Ndaeh ndēe in, hag diex hoig nkrub, maix gox (ko) jō dix gaoh dou heui". Beid la an nbāox dou hod kaix noh heui. Yām yāox beid la dāng braix,brāix kan gix gah dou beid la rā mū, beid la an gix qog giex, mai dou hod kaix giex ku hu lāeg lāeg heui.

Jūb bouh (= bouih?), lig, grag, mōi, si vāi, rīeh, sang yāox yām dou beid la kom uig, gix qog gah beid la kan gix, kaix an gix nbāox hod yaog dix dou kaix gix heui.

Yām yāox si mīang si vāi sang si gah yaoh yee mai dōung dou dīag dou dū kom uig, noh dōum (dum) qog gix, kaix hoig dōng noh mgrōh mgrong (mgroh mgrong) yaoh yee mai dōung dou dīag dou dū, noh dōum (dum) gēd gah ndaex hrom dix yūh nin, "Mgrōh mgrong (Mgroh mgrong) nkrub hag diex ang dāe dix mōh, mōh loux ba hlad ba mgrāeng dīx jē jē, pan aex (ex) ang dīeb dīe gix, de (dee) nū sōun gix heui". Kaix an, si mīang si vāi sāng si dōum (dum) mgraox,mgrāox mgrāoh loux [rīag] dīx blag si vōui (si vēui) ngai dou dīag dou dū loui nbōg, dou dīag dou dū kan gix dōum (dum) hlad mai yūd di dix gāog ndōum moh ndōum an (ndum mox ndum an) heui.

Si mīang si vāi sāng si qog gah dou dīag dou dū kan gix ah nin, "Yām nkrub hag diex, mōh mox ba yāox līe (liex)?" Gix ndēeih bog loux mai ah nin, "Mōh sang ba yāox heui". Qog gah sang, sang ah mōh rīeh; rīeh ah mōh si vāi; si vāi ah mōh mōi; mōi ah mōh grag; grag ah mōh lig, lig ah mōh bouh; bouh ah mōh beid la heui. Kaix an, si mīang si vāi sāng si qog gah beid la, beid la dōum (dum) bog ah nin, " Yām moux aex (ex) dix gah ndaex si nah,nāh si nax hlax kaox mag bao grouh, aex (ex) hmoung loux nkrub hag diex aex (ex) dōum (dum) yaoh mai gaoh dou heui". Si mīang si vāi sāng si an gēd yūh nin ndaex hrom dix, "De (dee) mōh blix kaox mag bao dīag an ba jōud bīang hlax kaox blēui (heui)"! Mōh ke (kee) nan, noh dōum (dum) hnie beid la hu nqi (nji) dix yāox ndēe oud noh, mai beid la hu nqi (nji) noh yāox ndēe goui kaox mag bao dīag, mai ah nin, "Ndah (Ndaeh) ndēe hmoung aex (ex) loux nkrub hag diex mōh nbāox nbaoh in heui".

Si mīang si vāi sāng si [hu nqag mai si mgāig ndēe oud,] hu mgāig mai hu nqag gah) ndēe moux beid la dix gah mgreem hlax kaox grouh an, noh yāox mōh blix kaox mag bao dīag dīx mu ba goui ndēe moux noh dix kaing heui.

Kaix an, Si mīang si vāi sāng si dōum (dum) si ndiex gah dou dīag dou dū kom uig yūh nin, "Gah ndaex mgrong jē (jēe) ba dix ang ax (ah), mōh ang mōh, jō ang jō, pan ang dōng ndaex grax ndaex mgrong hmom hmom, hmiem hmiem, grīem grīem grei grei ang lai bōun dix dōung dou yūh nīn o ox (hox)."

Loux qog:

1. Yām moux beid la dix gah ndaex si nax hlax kaox mag bao dīag grouh, noh gēd yūh gah mox līe?

2. Beid la yaoh dou ke mgrōh mgrong ba dix līe?

3. Si mīang si vāi sāng si, si ndiex mgāe dou dīag dou dū kom uig yūh gah mox līe?