Lai Mahteh

1

1:1 Lai graw grawng ru Cao Yesu Hkrit, kawn Abraham kawn Dawit.

1:2 Abraham kwe kawn Icak, Icak kwe kawn Yakop, mai: Yakop kwe kawn Yuda mai: puaik naw hkanki.

1:3 Yuda kwe kawn Hperet mai: Zara, ka mo-eng naw Tama. Hperet kwe kawn Hezaron mai: Hezaron kwe kawn Aram.

1:4 Aram kwe kawn Aminadap, Aminadap kwe kawn Nashon, mai: Nashon kwe kawn Salamon.

1:5 Salamon kwe kawn Bawza, ka mo-eng naw Rahkap, mai: Bawza kwe kawn Obet ka mo-eng naw Ruhta, mai: Obet kwe kawn Yesheh.

1:6 Mai: Yesheh kwe kawn simehang hkunhawhkam Dawit, Simehang Dawit kwe kawn Sawlamun ka bon pa hoit maw mo-eng Uriya hpaoka heu-e.

1:7 Sawlamun kwe kawn Robom, Robom kwe kawn Abiya, mai: Abiya kwe kawn Asa.

1:8 Asa kwe kawn Yosahpat, Yosahpat kwe kawn Yoram, mai: Yoram kwe kawn Osiya.

1:9 Osiya kwe kawn Yohtam, Yohtam kwe kawn Ahkat, mai: Ahkat kwe kawn Hezakiya.

1:10 Hezakiya kwe kawn Manashe, Manashe kwe kawn Amon, mai: Amon kwe kawn Yosiya.

1:11 Yosiya kwe kawn Yehkawniya mai: puaik naw hkanki, yam maw bawk yam veh ki hu ka veng Babulon heu-e.

1:12 Hkai hoit veh ki hu ka veng Babulon, Yehkawniya kwe kawn Shalatila, mai: Shalatila kwe kawn Zerubabela.

1:13 Zerubabela kwe kawn Abyut, Abyut kwe kawn Eliakim, mai: Eliakim kwe kawn Azaw.

1:14 Azaw kwe kawn Sadut, Sadut kwe kawn Ahkim, mai: Ahkim kwe kawn Elut.

1:15 Elut kwe kawn Elaza, Elaza kwe kawn Mahtan, mai: Mahtan kwe kawn Yakop.

1:16 Mai: Yakop kwe kawn Yosehp pa maw me Mari, pa ke Yesu ka, pa kok Hkrit heu-e.

1:17 Maw hkeu in ja ka Abraham tom hwet ka Dawit kwe kao ju pon, mai: ja ka Dawit tom hwet yam veh ki hu ka veng Babulon kwe kao ju pon, mai: ja ka yam veh ki hu ka veng Babulon tom sida sidu hwet ka Cao Hkrit kwe kao ju pon heu-e.

1:18 Graw grawng ke Cao Yesu Hkrit maw nin heu-e. Yam meh Naw Cao, Mari, mai: Yosehp hoit chawk pao ti, ka ang keh ba de ba dawt mai: pao ti, yao naw kwe kau hkeu Hkwan Singa Singe heu-e.

1:19 Maw hkeu me naw Yosehp, maw pwi ra pwi sui mai: ang rawm keh plakngai Mari lau, naw ce sang breh ti tik naw heu-e.

1:20 Vehang maw kaw nan yam keut naw yu nan, jak heu-e, naw yao kawncau-Siyeh ceh Simehang li blui ka naw ka dau camao mai: a nin, "Yosehp kawn Dawit eu-e, paw lat ti tui-i mo-eng mai Mari, hkeu kau pa kwe dau naw maw hkeu Hkwan Singa Singe heu-e.

1:21 Mai: naw tak ke kawn sime, mai: mai tak kok ceukau Naw maw Yesu, maw hkeu Naw tak sang tao pwi ceh Naw hkaing hpimap hpigram ki heu-e."

1:22 Ceu in hkawm u-ik hoit maw son sang naok gumlo Simehang pa krai Cao Jai pa a nin,

1:23[1] "Jak heu-e, bon kri tak kwe kau, mai: ke kawn sime, mai: ki tak kok ceukau Naw maw Emannwela." Hpan to-e dui blui "Emannwela," maw, "Siyeh ot tau mai: e."

1:24 Yam sidu-at Yosehp hkaing it naw yu awm hoit neh kawncau-Siyeh ceh Simehang naw yu, mai: tui-i mo-eng ti heu-e.

1:25 Vehang maw kaw nan naw ang de mai: naw, ka ang nyang ke kawn Ai, mai: naw kok ceukau Naw maw Yesu heu-e.

2:1 Yam ke Yesu dau veng Behlehhehm, meung Yuda, dau singai ju Herut pa maw hkunhawhkam, jak heu-e, pwi pa ting pingnya cuyi kao hkaing plak li singai mai: hwet ka veng Yerusalehm,

2:2 mai : chawk a nin, " Kaw pa hoit ke Simehang Hkunhawhkam pwi Yuda kwe dui maw? Maw hkeu hoit yao e sim-u-ing Naw plak li singai, e tom hwet ti krup Naw Cao."

2:3 Yam mong simehang hkunhawhkam Herut lo an, naw mai: pwi veng Yerusalehm hkawm u-ik sung sang rawm.

2:4 Mai: naw keh cao geh kaing li pa ting hkanki mai: pwi tehm lai hkawm u-ik hkrawm pao ti. mai: naw chawk ki graw grawng tak sang ke Cao Hkrit dui maw?

2:5 Mai: ki krai ka naw a nin, " Tak sang ke ka dau veng Behlehhehm meung Yuda, hkeu cao jai hoit tehm lo a nin,

2:6 [1] Mai: mai veng Behlehhehm meung Yuda eu-e, neh eh-ak hkaing pao ti, dui geh kaing simehang Yuda hkanki ang maw, hkeu cao geh kaing tak sang li hkaing mai ti kau, mai: Naw tak sang kya sang ngehn pwi ceh Au, ceu Isarila heu-e.' "

2:7 Yam an simehang Herut breh kok pwi pa ting pingnya cuyi mai: chawk ki graw grawng yao ki sim-u-ing lai maw.

2:8 Mai: naw ploi ki hu ka veng Behlehhehm, hkai tawm naw lo a nin, " Hu mai: sawk Kawn nyawm an mawm mawm, yam hoit yao pe Naw dui krai ka Au leh-ak, yu ka maw son au kaw, pon ti hu krup ka Naw heu-e."

2:9 Mai : hkai hoit mong ki lo simehang hkunhawhkawm ki li hu mai: sim-u-ing pa yao ki plak li singai hu si-vo-e ki, tom hu kaok pehang dui ot Kawn nyawm an heu-e.

2:10 Mai: yam yao ki sim-u-ing an ki keht gaurawm gauri tete.

2:11 Mai: ki laik ka dau nyeh an mai: yao Kawn nyawm eh-ak an tau mai: meh Naw Mari, mai: ki gru ngawng ti krup Naw, mai: ki ho-e kraung veh ti mai: taw hkawnghpak laksawn ka Naw Cao pa maw hkri mai: sida bawng Lawpan mai: Muran heu-e.

2:12 Mai: hkai an son ang ki dui ing ka simehang Herut, Siyeh keh ki tawng ka dau camao, mai: ki dui ing ka meung ki kra tang kra heu-e.

2:13 Mai: hkai hoit ing ki, jak heu-e, kawncau-Siyeh ceh Simehang ti kau li blui ka Yosehp ka dau camao mai: a nin, "Kao heu-e, mai: tui-i Kawn nyawm eh-ak mai: meh Naw, mai: to hu ka dau meung Ejiptu, mai: ot tan tom dui krai Au mai mong. Hkeu simehang Herut de sang sawk Kawn nyawm eh-ak in ti yu Naw lau."

2:14 Mai: Yosehp kao mai: tui-i Kawn nyawm mai: meh Naw, mai: li hu ka dau meung Ejiptu yam ponsawm heu-e.

2:15 Mai: ot tan tom hoit yum simehang Herut, son sang naok gumlo Simehang pa cao jai hoit a nin, [2] " Au hoit kok Kawn Au li hkaing meung Ejiptu heu-e."

2:16 Yam tawng simehang Herut graw grawng pwi pa ting pingnya cuyi peh len ka naw, naw keht songrawm songri tete, mai: naw ploi pwi hu pa kawn nyawm sime yum, pa hoit kwe ra num mai: pa ang nyang kwe ra num hkawm u-ik, pa ot ka dau veng Behlehhehm mai: dui de tan ku da ku dui heu-e. Naw keut naw sawn graw grawng bawk yam pa hoit mong naw ka pwi pa ting pingnya cuyi, mai: naw tom yu nan heu-e.

2:17 Yam an gumlo cao jai Yerami, pa a nin, hoit naok heu-e.

2:18[3] " Ka dau Rama mong lo pa yehm pa grai, mai: pa keht hkirawm hkiri, maw pa yehm Rahkela son kawn nyawm keh hkanki, mai: ang chi hku rawm keh, keh nyawm rawm, hkeu ang kawn keh lai kwe heu-e."

2:19 Vehang maw nan hkai hoit yum, simehang Herut jak heu-e, kawncau-Siyeh ceh Simehang ti kau li blui ka Yosehp dau camao, ka dau meung Ejiptu, mai: a nin.

2:20 " Kao heu-e, tui-i Kawn nyawm mai: meh Naw, mai: hu ka dau meung Isarila, hkeu pwi pa sawk ti tui-i ju Kawn nyawm an yum, hkanki hoit yum heu-e."

2:21 Mai: naw kao, tui-i Kawn nyawm an mai: meh Naw mai: hu ka meung Isarila.

2:22 Vehang maw kaw nan, yam mong naw graw grawng Ahkela geh kaing meung Yuda, dui geh kaing kui-ing naw Herut glangka an, naw lat hu tan. Mai: hkeu Siyeh keh naw tawng ka dau camao naw hu ka dau hakteh meung Galileh.

2:23 Mai: naw hwet mai: ot ka dau veng pa kok maw Nazareht, son sang naok gumlo pa hoit krai cao jai hkanki, [4]"Tak kok Naw maw pwi Nazareht."

3:1 Mai : ka dau bawk yam an, Yohan cao baptis hwet, mai: sideh gau ka dau teh-ak dau tu meung Yuda, a nin.

3:2 "Do keut do sawn ka hpimap ti, hkeu Meung Raoma de sang hwet heu-e."

3:3 Hkeu maw kaw in, pa hoit krai cao jai Isaya lo pa a nin, [1]"Lo pa kok pa yo dau teh-ak dau tu co kra Simehang, yu kra Naw ra sui heu-e."

3:4 Mai: tokau Yohan cuip kraung hauk Kala-uk, mai: nawt mao hak ka nyoi ti, mai: pa i pa un naw maw sido, mai: rawm hi-ya teh-ak heu-e.

3:5 Yam an pwi veng Yerusalehm, mai: pwi meung Yuda hkawm u-ik mai: pa ot siveh siveng rawm Yawdan hkawm u-ik hkawm lui-ing, hu ka Yohan heu-e.

3:6 Mai : ki krai do ka hpimap hpigram tokau ti, mai: baptis ka tawm tai naw ka dau rawm klawng ting Yawdan heu-e.

3:7 Vehang maw nan yam yao Yohan pwi Hparisheh mai : Sadukeh hkanki hwet ti baptis ka naw, naw a nin ka ki, "Ceu si-u-ing pa cai eu-e, maw neh pe to, son sang luan hkaing pa songrawm pa tak sang hwet?

3:8 Keh pli pli pa keung ka pa do keut do sawn ka hpimap hpigram tokau ti heu-e.

3:9 Paw keut ti a ka dau tokau ti, Abraham maw kui-ing e, au krai ka pe, Siyeh tui-i simao in hkanki yu maw kawn Abraham ka chi heu-e.

3:10 Yamin kaw mo-e hoit kwe ka de ri-a num hkao, mai: hkao pa ang pli pli pa mawm hkanki hkawm u-ik; sang kit ti taing sau dau ngu heu-e.

3:11 Au baptis pe ka dau rawm tete, yu ka maw son sang do keut pe ka hpimap hpigram ti heu-e. Vehang maw kaw nan Kaw pa hwet hkai au leu ting hkaing au, peh kehp Naw ang au keung ti jehang. Kaw an tak sang baptis pe ka dau Hkwan Singa mai: ngu heu-e.

3:12 Ka dau tawm tai Naw kwe bya yip, mai: Naw tak keh ngoca pa pa Ti singa mai: Naw tak sau ngoca ceh Naw dau krao, mai: Naw tak tui-i grip glui-ing dau ngu pa ang chi yuit heu-e."

3:13 Yam an Yesu kao hkaing meung Galileh, mai: hwet ka Yohan ka rawm Yawdan, son sang baptis dau tawm tai naw.

3:14 Vehang maw kaw nan Yohan keh raw Naw Cao a nin, "Au hkaw ti baptis ka dau tawm tai Mai mai: Mai hke hwet ka all leh? "

3:15 Vehang maw kaw nan Yesu pa ra pa sui pawk lo mai: a nin ka naw, " Hkeu e hkaw ti hawt buin son sang keh naok hkawm u-ik, yamin taw ahkwang leh-ak." Hkai an Yohan tom taw ahkwang heu-e:

3:16 Hkai hoit baptis Yesu Naw li hkaing dau rawm dom maw dom an, mai: jak heu-e, raoma bao ka Naw mai: Naw yao Hkwan Siyeh li awm sikau mai: hwet ka pehang Naw,

3:17 mai: jak heu-e, lo li hkaing raoma a nin, "In maw Kawn pa mo Au, pa hkaw pa caw rawm Au heu-e."

4:1 Yam an Hkwan Cao tok Yesu hu ka dau teh-ak dau tu, son sang hkam geu pa nyaw hpicao heu-e.

4:2 Mai: Naw twa pa i pa un, tipon (40) singai, tipon (40) sawm, Naw tom cairawm heu-e.

4:3 Yam an cao nyaw hwet mai: a nin ka Naw, " Hpan Mai maw Kawn Siyeh taw lo keh simao in hkanki maw hkaomun heu-e."

4:4 Vehang maw kaw nan Naw Cao pawk lo mai: a nin, "Hoit tehm ti deu a nin, [1]'Pwi tak im hkeu hkaomun nong nong ang maw, vehang maw nan, im hkeu lo pa li hkaing jui Siyeh ku gum heu-e.'"

4:5 Yam an Hpicao bao veh Naw hu ka dau veng singa singe, mai: deu Naw pehang dui cho-ek nyeh bwan.

4:6 Mai: a nin ka Naw Cao, "Hpan Mai maw Kawn Siyeh, keh tokau Ti rau sen. Hkeu noit tehm ti deu, [2]'Naw tak tawm lo graw grawng Mai, ka kawncau-Siyeh Naw hkanki, mai: ki tak yaok Mai ka pehang tawm tai ki, son ang caong Mai sang kro ka simao.'"

4:7 Yesu bao a nin ka naw, " Bao hoit tehm ti deu a nin, [3]'Mai paw vi nyaw ka Simehang Siyeh Mai.'"

4:8 Yam an hpicao bao veh Naw Cao hu ti bawk ka pehang gawng keht laong ti mu, mai: ji Naw yao meung pehang hakteh hkawm u-ik, mai: min plakngai eeh meung hkanki,

4:9 mai: naw a nin ka Naw Cao, "Hpan Mai gru ngawng ti krup ka au, ceu in hkawm u-ik au sang taw ka Mai heu-e."

4:10 Yam an Yesu bao a nin ka naw, "Satan eu-e, li hu heu-e, hkeu hoit tehm ti deu, [4]'Mai tak sang krup ka Simehang Siyeh mai, mai: yu son Naw hkaing.'"

4:11 Yam an hpicao hu hkaing Naw Cao, mai: jak heu-e, kawncau-Siyeh hkanki hwet ti hkan hkeu ka Naw heu-e.

4:12 Yam an hkai hoit mong Naw Cao graw grawng hoit sau Yohan ka dau htawng Naw li hu ka dau meung Galileh heu-e.

4:13 Naw Cao pra veng Nazareht, mai: hwet ot ka dau veng Kapeniom, pa kwe de praok nawng dau mui hakteh Zebulun mai: Naphtali heu-e.

4:14 Yu ka maw son sang naok gumlo pa hoit krai cao jai Isaya pa a nin,

4:15 [5]"Hakteh Zebulun mai: hakteh Naphtali, pa kwe de kra pa hawt praok nawng mai: blui plak toi rawm Yawdan, Galileh dui ot pwi tang ceu tang cat.

4:16 Pwi pa ot ka dau pa vaik hkanki, pon yao pa rehang pa ting, mai: pehang ki pa ot dau hakteh vui-i kra yum, pa rehang hoit li jan heu-e."

4:17 Ja tom yam an Yesu ja ti sideh gau, mai: a nin, "Do keut do sawn ka hpimap ti, hkeu Meung Raoma de sang hwet heu-e."

4:18 Mai: yang hu Naw de rawm nawng Galileh, Naw yao puaik ra kau pa maw Simon pa kok maw Petru, mai: pu naw Andare, ploi rup ka dau rawm nawng, hkeu maw keh pwi pa tui-i ka heu-e.

4:19 Mai: Yesu a nin ka keh, "Hawt hkai Au heu-e, mai: Au tak keh pa maw pwi pa tui-i pwi heu-e."

4:20 Mai: dom maw dom an keh pra rup hkanki tan, mai: hawt hkai Naw Cao.

4:21 Mai: Naw hu si-vo-e cui-i mai: Naw Cao yao puaik tang kau ra kau, pa maw Yakop, kawn Zebedeh, mai: pu naw Yohan, ot ka dau reu tau mai: kui-ing keh Zebedeh, mai: eo rup eeh ki. Mai: Naw kok keh.

4:22 Mai: dom maw dom an keh pra reu mai: kui-ing keh mai: hawt hkai Naw Cao.

4:23 Yesu hu lai ling ka dau meung Galileh ku da ku dui mai: gau ka dau nyeh sideh hkanki, mai: sideh lo bwan gau rawm gauri, pa de pa dawt mai: Meung Siyeh, mai: co moi jawm sau jawm ngi-ya ku ceu sina pwi hkanki heu-e.

4:24 Mai: min plakngai Naw Cao ta, ka dau meung Suri ku da ku dui, mai: ki veh pwi pa kwe jawm sau jawm ngi-ya ku ceu, mai: pa hkarawm hkari, mai: pa laik hpicao hkanki, mai pwi sau laung hkanki, mai: pwi yum tai yum caong hkanki, mai: Naw co ki moi heu-e.

4:25 Mai: cup pwi pa hao pa hun hawt hkai Naw Cao, pa kao hkaing meung Galileh, mai: hakteh Dekapoli, mai: veng Yerusalehm, mai: meung Yuda, mai: plak toi rawm Yawdan hkanki heu-e.

5:1 Yam yao Naw Cao cup pwi hao pwi hun, Naw haok ka pehang gawng mai: hkai hoit ngawm Naw, kawncau Naw hkanki hwet ka Naw heu-e.

5:2 Mai: Naw Cao ang jui Ti, mai: gau ki a nin.

5:3 "Pwi pa hot dau hkwan hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu Meung Raoma maw ceh ki.

5:4 Pwi pa hkirawm hkiri hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu ki tak pon pa nyawmrawm nyawmri.

5:5 Pwi pa awnrawm awnri hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu ki tak pon hakteh.

5:6 Pwi pa cairawm cairi son pa ra pa sui hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu ki tak sak.

5:7 Pwi pa chi caorawm caori hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu ki tak pon ceu pa caorawm.

5:8 Pwi pa singa dau rawm dau ri hkanki kwe bwan son heu-e, hkeu ki tak yao Siyeh.

5:9 Pwi pa chi keh chi raw pa sima simaing ka pao ti keh yehn hkanki, kwe bwan son heu-e, hkeu tak kok ki maw kawn Siyeh.

5:10 Pwi pa hoit hkam geu pa tuk teh-ak tuk te son pa ra pa sui kwe bwan son heu-e, hkeu Meung Raoma maw ceh ki.

5:11 Yam pwi yu pa ang hkaw ang jeht ka pe, mai : tuk teh-ak tuk to ka pe, mai : a pa cao pa ang maw ang me ku ceu graw grawng pe, hkeu Au, pe kwe bwan son heu-e.

5:12 Keh keht gaurawm gauri heu-e, hkeu bwan son keht ting son pe ka dau Meung Raoma; hkeu hoit tuk teh-ak tuk te ki yu nan, ka cao jai hkanki pa kwe glangka pe.

5:13 " Pe maw ki hakteh heu-e, vehang maw nan hpan pa lao ki hoit grai, keh neh, chi dui keh lao yu ka maw? Leu hkaing tik plak prai mai: pwi dik gruim caong ti ang kwe bwan son tit ti.

5:14 Pe maw pa rehang hakteh heu-e, veng pa hoit yu ka pehang gawng ang pon ti mo.

5:15 Pwi pa tok kawkngu ang sa sau gruim hpleh, vehang maw nan, deu pehang hpuin, yu ka maw son sang jan rehang son pwi, pa ot dau nyeh hkawm u-ik.

5:16 Awm an keh pa rehang pe jan rehang si-vo-e ngai kawn pwi heu-e, yu ka maw son sang yao ki kaing pa yu pe pa mawm, mai: yaokyaw Kui-ing pe pa ot dau Meung Raoma.

5:17 "Pe paw ce Au hwet ti yu lau lo buin li, mai: lo cao jai hkanki, Au hwet ti yu lau ang maw, hwet ti keh naok heu-e.

5:18 Au krai lo tete telai ka pe, tom hakteh mai: raoma ang nyang ba grai, ngai lai lai buin li vehang ki eh-ak meh ding ang a, ang chi grai chi grup ti gum kaw, tom hoit maw hoit naok hkawm u-ik.

5:19 Maw hkeu nan pwi maw ang a hpan naw leu gumlo tawm ceu in pa eh-ak hkaing pao ti, mai: gau pwi tang kau yu nan, tak kok maw pa neh eh-ak hkaing pao ti ka dau meung raoma. Vehang maw kaw nan, pwi maw ang a hpan naw hawt yu, mai: gau pwi tang kau yu, tak sang kok naw maw pa ting ka dau Meung Raoma.

5:20 Au krai ka pe, hpan pa ra pa sui pe ang leu hkaing pa ra pa sui pwi tehm lai mai: Hparisheh hkanki, pe ang tau ti pon laik ka dau Meung Raoma.

5:21 "Pe hoit mong graw grawng lo pa hoit krai ka pwi cu di di pa a nin, [1]'Mai pawvi pa pwi yum,' mai: 'kaw pa pa pwi yum tui hwet dui ciyang heu-e.'

5:22 Vehang maw kaw nan Au krai ka pe, pwi pa songrawm ka puaik naw ku kau, tui hwet dui ciyang. Mai: pwi maw ang a, pa a ka puaik naw, 'Raka,' tui hwet dui prawng dui ca cup kuwat song cao prawng sui hkanki, mai: pwi maw ang a, pa a, 'mai maw pwi brai,' tui hwet dau ngu mawnarok heu-e.

5:23 Maw hkeu nan, hpan mai veh pa tan pa lu ka hku dui tan, mai: do keut ka hpimap pa deu puaik mai ti ceu ceu.

5:24 Deu pa tan pa lu mai si-vo-e hku dui tan mai: hu ka puaik mai mai: keh hkaw keh caw pao ti ka ha, hkai an dui hwet mai: tan pa tan pa lu mai heu-e.

5:25 Yam hu mai kra tau mai: kaw pa sang yu sui ka mai, neht ti yu pa hkaw rawm naw heu-e, hpan ang maw nan ha naw ko tui-i ti taw mai ka cao prawng sui, mai: cao prawng sui an tui-i ti taw mai ka cao geh kaing, mai: cao geh kaing sau mai dau htawng heu-e.

5:26 Au krai lo tete telai ka mai, mai ang pon ti li hkaing dui an, sida ang mai nyang ba hoit plut peh-ak san goik ti peh-ak heu-e.

5:27 "Pe hoit mong gumlo pa hoit a nin, [2]'Mai paw hpit paw vao mai: mo-eng pwi.'

5:28 Vehang maw kaw nan, Au krai ka pe, pwi maw ang a, pa jak ka bon mai: kwe rawm ti sang hpit mai: naw, hoit hpit hoit vao mai: naw dau rawm ti heu-e.

5:29 Mai: hpan, ngai hkawn dawm mai, keh mai hpit, ko ti tik hkaing mai heu-e. Lau kraung pakpeung mai ti ceu neh leu mawm hkaing laik mai dau mawnarok hkawm kau ti heu-e.

5:30 Mai: hpan tai hkawn dawm mai keh mai hpit, kit ti tik heu-e. Lau kraung pakpeung mai ti ceu neh leu mawm hkaing laik mai dau mawnarok hkawm kau ti heu-e.

5:31 Vehang maw lo pa krai ti deu a nin ka kwe, [3]'Pwi maw ang a pa simeh ti tik mo-eng ti, keh naw taw naw lai graw grawng hoit hoit lo heu-e.'

5:32 Vehang maw kaw nan Au krai ka pe, pwi maw ang a hpan naw tik mo-eng ti leu hkaing graw grawng pa hpit pa vao naw, naw keh bon an maw pwi hpit pwi vao, mai: pwi maw ang a pa tui-i ti mo-eng bon an naw hpit naw vao heu-e.

5:33 [4]"Pe hoit mong lo pa hoit krai ka pwi cu di di hkanki a nin, 'Mai paw teh paw tu graw grawng pa ang maw ang me, vehang maw kaw nan, yu pa teh pa tu mai plak si-vo-e Simehang heu-e.'

5:34 Vehang maw nan Au krai ka pe, paw vi teh paw vi tu cui-i kaw, paw teh paw tu ka raoma, hkeu raoma maw dangngeung Siyeh heu-e.

5:35 Hakteh in kaw paw teh paw tu ka, hkeu maw ngot dui deu Naw caong Ti. Veng Yerusalehm kaw paw teh paw tu ka, hkeu maw veng lau simehang ting heu-e.

5:36 Paw teh paw tu ka kaing tokau ti, hkeu pe ang chi yu hauk kaing pe, keh lung keh paing ti gawng kaw.

5:37 Keh lo pe maw, 'maw heu-e, maw heu-e, ang maw heu-e, ang maw heu-e,' hkaing, pa leu hkaing an maw pa li hkaing pa cao heu-e.

5:38 "Pe hoit mong lo pa hoit deu a nin, [5]'Ngai ti mu son ngai ti mu, mai: rang ti pla son rang ti pla.'

5:39 Vehang maw nan Au krai ka pe, paw keh paw raw ka pwi cao heu-e. Pwi maw ang a hpan simang siba pe hkawn dawm, dui vui ka naw hkawm tang plak.

5:40 Mai: hpan pwi ti kau kau simeh ti yu sui ka mai, mai: tui-i sibe mai, pru vu-a mai kaw bao taw ka naw heu-e.

5:41 Mai: pwi maw ang a pa hkin mai hu ti lak, hu mai: naw ra lak heu-e.

5:42 Taw ka kaw pa rawk pa maing ka mai, mai: kaw pa sang yaok sang yaing paw vut ti hu hkaing naw heu-e.

5:43 "Pe hoit mong lo pa deu a nin, [6]'Mai tak mo pwi pao plawk pao nyawm ti, mai: ko-eng ka pwi pa ko-eng ka mai heu-e.'

5:44 Vehang maw kaw nan Au krai ka pe, mo pwi pa ko-eng ka pe, mai: rawk bwan, son pwi pa tuk teh-ak tuk te ka pe heu-e.

5:45 Yu ka maw son sang maw pe kawn Kui-ing pe pa ot dau meung raoma, hkeu Naw keh singai li pehang pwi cao pwi mawm, mai: Naw keh leh li pehang pwi ra pwi sui, mai: pwi ang ra ang sui heu-e.

5:46 Hpan pe mo pwi pa mo ka pe hkaing, pe tak pon bwan son yu ka maw? Peh pwi ko mau hkanki kaw, yu nan ang maw leh?

5:47 Hpan pe nawp pe sika mai: puaik pe hkaing, pe yu pa leu hkaing tang kau pa yu ka maw? Pwi tang ceu tang cat ka yu nan ang maw leh?

5:48 Maw hkeu nan pe tak grum mawm. awm grum mawm Kui-ing pe pehang raoma heu-e."

6:1 "Rehn rawm ti yu ka maw son ang pe lai yu pa ra pa sui pe si-vo-e ngai pwi, son sang keh ki yao pa yu pe, hpan ang maw nan pe ang pon bwan son ka Kui-ing pe pa ot ka dau meung raoma heu-e.

6:2 "Maw hkeu nan, yam yu mai pa tan pa In, paw keh hplu tuit tawng hu si-vo-e mai, awm pwi peh pwi len hkanki yu ka dau nyeh sideh hkanki, mai: ka dau kra hkanki, son sang pon ki min plakngai hkaing kawn pwi. Au krai lo tete telai ka pe ki hoit pon bwan son ki heu-e.

6:3 Vehang maw kaw nan yam yu mai pa tan pa lu, paw keh tai hkawn gweh mai tawng pa yu tai hkawn dawm.

6:4 Yu ka maw son sang yu pa tan pa lu ti dui glip, mai: Kui-ing mai pa chi yao dui glip, tak taw bwan son ka mai heu-e.

6:5 " Mai: yam rawk pe bwan, pe paw yu awm pwi peh pwi len hkanki, hkeu mo ki ti cung mai: rawk bwan ka dau nyeh dui sideh hkanki mai: ka ga kra, son sang keh pwi yao ti heu-e. Au krai lo tete telai ka pe, ki hoit pon bwan son ki heu-e.

6:6 Vehang maw kaw nan, yam rawk mai bwan laik ka dau lawk plak dau mai: hkai hoit nyuip siveh mai, rawk bwan ka Kui-ing mai pa ot dui glip, mai: Kui-ing mai pa chi yao dui glip tak taw bwan son ka mai heu-e.

6:7 Mai: yam rawk pe bwan paw dui krai lo geh going awm pwi tang ceu tang cat, hkeu ce ki tak mong lo ki, hkeu pa sika ki tom neh heu-e.

6:8 Hkeu nan paw keh awm ki, maw hkeu Kui-ing pe hoit tawng pa lo pe hkawm u-ik ka ang pe nyang rawk nyang maing ka Naw heu-e.

6:9 Maw hkeu nan pe rawk bwan yu nin, 'Kui-ing e pa ot pehang meung raoma keh ceukau Mai kwe kra yung kra yi heu-e.

6:10 Keh meung Mai hwet heu-e. Awm naok alo Mai pehang meung raoma, ka pehang hakteh in kaw keh awm an heu-e.

6:11 Taw pa i pa un pa lo e son singai leh-ak.

6:12 Mai: plu-at ploi hpimap hpigram e leh-ak, awm plu-at ploi e pwi pa hpit ka e heu-e.

6:13 Mai: paw veh e hwet ka dau kra nyaw kra glaw, vehang maw kaw nan tao e hkaing kaw pa cao leh-ak. Graw grawng naw meung hakteh, mai: siawp sibrawm, mai: min plakngai, maw ceh Mai lui-ing ju lui-ing hpan heu-e. Amen.'

6:14 Hpan pe plu-at hpimap hpigram pwi tang kau, Kui-ing pe pehang meung raoma kaw tak plu-at hpimap pe heu-e.

6:15 Vehang maw kaw nan, hpan pe ang plu-at hpimap pwi tang kau. Kui-ing pe kaw ang plu-at hpimap pe heu-e.

6:16 " Leu hkaing in, yam twa pe pa i pa un paw keh voi pakngai awm pwi peh pwi len hkanki, maw hkeu ki yu pakngai ki ang nyawm ti jak, son sang keh pwi yao ki twa pa i pa un ti heu-e. Au krai lo tete telai ka pe, ki hoit pon bwan son ceh ki heu-e.

6:17 Vehang maw kaw nan, yam twa mai pa i pa un krai rawmbui ka kaing ti, mai: hko-ek ngai mai heu-e.

6:18 Yu ka maw son ang pwi yao pa twa mai pa i pa un, vehang maw nan son sang yao Kui-ing mai pa ot dui glip, mai: Kui-ing mai pa chi yao dui glip tak taw bwan son ka mai heu-e.

6:19 "Paw vi sawk ti uin kraung son pe pehang hakteh, dui pungpehang si-ya mai: raw chi yu lau, mai: dui pwi breh pwi lak chi yeh ti laik mai: breh heu-e.

6:20 Vehang maw nan sawk ti uin kraung son pe ka dau meung raoma, dui ang pungpehang si-ya mai: raw chi yu lau, mai: dui ang pwi breh pwi lak chi yeh ti laik mai: breh heu-e.

6:21 Maw hkeu dui kwe kraung mai, rawm mai kaw kwe tan heu-e.

6:22 Pa rehang tokau maw ngai heu-e, maw hkeu nan hpan ngai mai rehang, kehneh, tokau mai hkawm u-ik tak naok pa rehang heu-e.

6:23 Vehang maw kaw nan, hpan ngai mai ang mawm tokau mai tak naok pa vaik hkawm u-ik heu-e. Maw hkeu nan hpan pa rehang pa kwe dau mai maw pa vaik, pa vaik an keht vaik meh ding.

6:24 Pwi ti kau kaw ang chi yu son simehang ra kau, maw hkeu naw tak ko-eng ka ti kau, mai: mo tang kau an, hpan ang maw nan, naw tak uin rawm ka ti kau, mai: nehp yu ka tang kau an heu-e. Pe ang pon ti yu son Siyeh, mai: hkawm son sin ngao heu-e.

6:25 Maw hkeu nan Au a nin ka pe, pe sang i sang nyau pa yu ka maw son ju ti, mai: sang cuip pa yu ka maw, son tokau ti, paw vi hki ka. Ju kehneh, leu mawm hkaing pa i pa un ang maw leh? Mai: tokau leu mawm hkaing kraung cuip ang maw leh?

6:26 Jak ka sim pa po pehang raoma hkanki heu-e, ki ang ru-at ang van simeh, mai: ki ang vawk, mai: ki ang sau dau krao, vehang maw nan, Kui-ing pe pehang raoma taw ki i heu-e. Pe leu mawm leu ngaw hkaing sim hkanki ang maw leh?

6:27 Mai: ka dau pe hkeu pa hkirawm hkiri pwi maw chi keh tokau ti bao laong ti sawk?

6:28 Mai: pe hkirawrn son kraung cuip yu ka maw? Keut ti yao graw grawng tai siyak pa kwe dau teh-ak, dau tu chi ting chi laong yu ka maw. Ki ang yu kaing mai: ang kling heu-e.

6:29 Vehang maw nan Au krai ka pe vehang maw kraung pa cuip simehang Sawlamun pa ting min plakngai ang mawm awm tai an hkanki ti hko kaw heu-e.

6:30 Pe pa eh-ak kra yum rawm eu-e, hpan Siyeh taw pa cuip pa mawm awm an ka num rip num rehm dau teh-ak dau tu, pa kwe singai, mai: pa tui-i ti sau ka dau, dau ngu pasa, Naw sang taw kraung cuip pa leu hkaing an ka pe ang maw leh?

6:31 Maw hkeu nan paw hkirawm ti a nin, 'E sang i pa ti? Hpan ang maw nan e sang nyau pa ti? Hpan ang maw nan e sang cuip pa ti?'

6:32 Maw Hkeu pwi tang ceu tang cat hkanki sawk ceu an hkawm u-ik heu-e. Graw grawng naw, Kui-ing pe pehang raoma hoit tawng grawng pa lo pe ceu in hkanki hkawm u-ik heu-e.

6:33 Maw hkeu in pe sawk Meung Siyeh mai: pa ra pa sui Naw hpaoka ha, mai: Naw tak bao taw ceu in hkawm u-ik ka pe heu-e.

6:34 Maw hkeu nan paw vi hkirawm son pasa, hkeu pasa tak sang hkirawm son pasa. Maw hkeu pa ang mawm pa eao singai kup son singai heu-e."

7:1 "Paw prawng paw ca, yu ka maw son ang pe sang hwet kra prawng kra ca.

7:2 Maw hkeu pe prawng pe ca ka pwi yu ka maw, tak sang prawng sang ca ka pe yu nan, mai: pe tong pe teh-ak ti taw ka pwi tang kau meh ding, tak sang dui tong dui teh-ak ti taw ka pe yu nan heu-e.

7:3 Mai: yu ka maw mai jak ku ngai pa eh-ak dau ngai puaik mai, mai: ang keut graw grawng nuk pa kwe dau ngai tokau ti.

7:4 Hpan ang maw nan mai chi a ka puaik mai, keh au tui-i ti tik ku ngai mai yu ka maw? yam kawn kwe nuk dau ngai mai.

7:5 Pwi peh pwi len eu-e, tui-i ti tik nuk pa kwe dau ngai mai ka ha, mai: mai tak sang yao mawm mawm, son sang tui-i ku li hkaing ngai puaik mai heu-e.

7:6 "Paw taw pa singa singe ka so, sehang mawm ceu pa kwe dau jaw ceh pe kaw, paw taing si-vo-e lik, hpan ang maw nan ha ki ko dik gruim caong ti, mai: dui vui mai: ki-eht pe keh.

7:7 Rawk heu-e, mai: tak sang taw ka pe. Sawk heu-e, mai: pe tak sang yao. Gleu siveh heu-e, mai: tak sang pao son pe heu-e.

7:8 Graw grawng naw, pa rawk ku kau tak pon, mai: kaw pa sawk tak yao, mai: ka kaw pa gleu siveh tak pao son naw heu-e.

7:9 Ka dau pe kwe ti kau kau leh, yam rawk yam maing kawn ti hkaomun, pa tui-i simao taw ka naw.

7:10 Mai: hpan ang maw nan, hpan naw rawk naw maing ka, pa taw si-u-ing ka leh ?

7:11 Hpan pe pa maw pwi cao kaw, chi taw kraung pa mawm ka kawn prai ti, Kui-ing pe pa ot ka dau meung raoma tak neh leu taw ceu pa mawm ka pwi pa rawk ka Naw meh ding?

7:12 Maw hkeu nan, can ceu pa simeh pe pwi yu ka ti hkawm u-ik, pe kaw, yu nang nan ka ki heu-e. Hkeu in maw lo lai buin li mai: lo cao jai hkanki heu-e.

7:13 "Pe laik ka dau siveh pa eh-ak pa sihkawp heu-e. Maw hkeu siveh mai: kra pa hwet dui lau dui lui-ing maw pa ting pa veh, mai: pwi pa laik tan keht neh heu-e.

7:14 Maw hkeu siveh mai: kra pa hwet dui sang pon ju lui-ing ju lui-ing hpan maw pa eh-ak pa sihkawp, mai: pwi pa yao keht to heu-e.

7:15 "Rehn rawm ti ka cao jai pa ang maw ang me hkanki, pa cuip hak yung plak pehang, vehang maw nan ka plak dau maw sola pa cao heu-e.

7:16 Pe tak tawng ki ka pli ki heu-e. Pwi peh pli si-eht ka pangkat leh? mai: peh pli ru ka pangkat hui-ik leh?

7:17 Hkao pa mawm ku hkao pli pli pa mawm, vehang maw kaw nan hkao pa ang mawm pli pli pa ang mawm heu-e.

7:18 Hkao pa mawm ang chi pli pli pa ang mawm, hkao pa ang mawm kaw, ang chi pli pli pa mawm heu-e.

7:19 Hkao pa ang pli pli pa mawm ku hkao, kit go mai: taing sau dau ngu heu-e.

7:20 Maw hkeu nan pe tak tawng ki ka pli ki heu-e.

7:21 Pwi pa kok ka Au, 'Simehang eu-e Simehang eu-e,' pon ti laik ka dau meung raoma ku kau ang lai maw. Vehang maw kaw nan, maw kaw pa yu hawt alo Kui-ing Au pa ot ka dau meung raoma hkaing pa pon ti laik heu-e.

7:22 Ka dau singai an sa, pwi hao pwi hun tak sang a nin ka Au. 'Simehang eu-e, Simehang eu-e, e hoit sideh lo jai ka dau eeukau Mai, mai: hoit sigreu hpicao hkanki ka dau eeukau. Mai, mai: hoit yu kaing pa ting siawp sibrawm tom neh ka dau eeukau Mai ang maw leh?'

7:23 Mai: Au tak krai ka ki sidawng, ' Au ang sa tawng pe, pe pa yu hpimap hpigram hkanki eu-e, li hu hkaing Au.'

7:24 "Maw hkeu in pwi pa mong gumlo Au in, mai: hawt ti yu ku kau dau pwi, tak sang awm pwi pa lak pa lehm ti kau, pa sum nyeh naw ka pehang simao.

7:25 Mai: li leh, mai: rawm haok hwan, mai: baung hkanki hplu, mai: kla ka nyeh an, vehang maw nan nyeh an ang go, hkeu hoit sum ka pehang simao heu-e.

7:26 Pwi pa mong gumlo Au in mai: ang hawt ti yu, ku kau dau pwi, tak sang awm pwi dao ti kau, pa sum nyeh naw ka pehang maik.

7:27 Mai: li leh, mai: rawm haok hwan, mai: baung hkanki hplu, mai: kla ka nyeh an, mai: nyeh an go heu-e. Mai: pa go an keht ting."

7:28 Mai: hkai hoit sideh Yesu lo ceu in hkanki, cup pwi hao pwi hun hkanki dao deng ka lo sideh lo gau Naw Cao heu-e.

7:29 Maw hkeu Naw sideh gau ka ki awm pwi pa kwe siawp sibrawm, mai: ang awm pwi tehm lai ki hkanki heu-e.